Ngày 18/01/2024, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng phối hợp với Hội Đo lường Việt Nam tổ chức Hội thảo với chủ đề “Tăng cường hoạt động Đo lường để phát triển Hạ tầng chất lượng quốc gia”.

Toàn cảnh Hội thảo.

Nhim v trng tâm ca công tác đo lường năm 2024 và bin pháp tăng cường phát trin hot đng đo lường trong thi gian ti ti đa phương như sau:

 

Một là, đóng góp ý kiến trong quá trình xây dựng, trình ban hành chính sách, văn bản quy phạm pháp luật về đo lường; 

Hai là, đẩy mạnh triển khai các nhiệm vụ vụ thuộc Đề án 996 theo kế hoạch của địa phương, lưu ý lựa chọn ưu tiên xây dựng và áp dụng Chương trình đảm bảo đo lường đối với cơ sở sản xuất hàng đóng gói sẵn đối với sản phẩm đặc thù, có giá trị cao ở các địa phương, vùng miền;

Ba là, chủ động phối hợp Trung tâm Đào tạo nghiệp vụ Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng đào tạo, bồi dưỡng cán bộ về đo lường và đào tạo chuyên gia tư vấn về xây dựng và áp dụng chương trình đảm bảo đo lường tại doanh nghiệp;

Bốn là, chủ động tăng cường đầu tư, nâng cao năng lực về đo lường thông qua việc thực hiện các giải pháp khi thực hiện Chương trình đảm bảo đo lường tại đơn vị mình quản lý;

Năm là, tổ chức phổ biến, tuyên truyền Luật Đo lường, Nghị định số 86, Nghị định số 105, Nghị định số 154, Nghị định số 13/2022/NĐ-CP, Thông tư số 10/2022/TT-BKHCN, Đề án 996 đo lường, Quyết định số 1488/QĐ-TTg, Quyết định số 1537/QĐ-BKHCN và Văn bản kỹ thuật Việt Nam mới ban hành tới các tổ chức, cá nhân để triển khai thực hiện ở địa phương;

Sáu là, tiếp tục tăng cường hoạt động thanh tra, kiểm tra về đo lường, chú trọng thực hiện kiểm tra nhà nước về đo lường theo Thông tư số 28/2013/TT-BKHCN kịp thời phát hiện xử lý vi phạm về đo lường trong thương mại bán lẻ xăng dầu, kiểm tra phép đo hàng đóng gói sẵn và các loại cân ở các chợ thuộc địa bàn quản lý của từng xã, phường ở địa phương./.

 

Sở Khoa học và Công nghệ


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình:Tin liên quan

   Bình luận


  Mã xác thực không đúng.
   Thống kê truy cập
   Thống kê: 589.768
   Online: 36