Số / kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu
93/QĐ-UBND 17/01/2023 Phê duyệt danh mục đặt hàng các nhiệm vụ khoa học và công nghệ năm 2023
31/KH-SKHCN 13/01/2023 Kế hoạch cải cách hành chính năm 2023
4217/KH-UBND 29/12/2022 Kế hoạch Cải cách hành chính Nhà nước năm 2023 trên địa bàn tỉnh Điện Biên
1252/QĐ-SKHCN 01/12/2022 Quyết định ban hành Quy chế làm việc của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Điện Biên
1236/QĐ-SKHCN 30/11/2022 Quyết định ban hành Quy chế nâng bậc lương trước thời hạn đối với công chức, viên chức thuộc Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Điện Biên
15/2022/TT-BKHCN 12/10/2022 Thông tư số 15/2022/TT-BKHCN ngày 14/10/2022 của Bộ Khoa học và Công nghệ Quy định quản lý Chương trình quốc gia hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm hàng hoá giai đoạn 2021-2030.
14/2022/TT-BKHCN 11/10/2022 Thông tư số 14/2022/TT-BKHCN ngày 11/10/2022 của Bộ Khoa học và Công nghệ sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư liên tịch số 24/2014/TT-TTLT-BKHCN-BNV ngày 01/10/2014 của Bộ trưởng Bộ KH&CN và Bộ trưởng Bộ Nội vụ quy định mã số và tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành KH&CN đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Thông tư số 01/2020/TT-BKHCN ngày 20/01/2020 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ
808/VPUB-KSTT 23/09/2022 V/v công khai, không công khai TTHC trong lĩnh vực tiêu chuẩn đo lường chất lượng tại Quyết định số 1745/QĐ-UBND ngày 21/9/2022 của Chủ tịch UBND tỉnh
1745/QĐ-UBND 21/09/2022 Quyết đinh Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung, thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực tiêu chuẩn đo lường chất lượng thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Điện Biên
900/QĐ-SKHCN 15/09/2022 Về việc công bố công khai quyết toán ngân sách năm 2021 của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Điện Biên (không bao gồm số liệu quyết toán vốn sự nghiệp có tính chất đầu tư và vốn đầu tư XDCB)
2600/KH-UBND 16/08/2022 Kế hoạch Triển khai đánh giá năng lực cạnh tranh cấp Sở, ban, ngành và địa phương - DDCI Điện Biên năm 2022
12/2022/TT-BKHCN 15/08/2022 Thông tư Quy định định mức kinh tế - kỹ thuật dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước về thông tin, tuyên truyền thông lĩnh vực tiêu chuẩn đo lường chất lượng
50/2022/NĐ-Cp 02/08/2022 Nghị định Quy chế về việc nghỉ hưu ở tuổi cao hơn đối với viên chức trong đơn vị sự nghiệp công lập
3538/BNV-TCBC 28/07/2022 V/v triển khai Văn bản số 3538/BNV-TCCB ngày 28/7/2022 của Bộ Nội vụ.
10/2022/TT_BKHCN 28/07/2022 Thông tư Sửa đổi, bổ sung một số điều Thông tư 28/2013/TT-BKHCN ngày 17 tháng 12 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ quy định kiểm tra nhà nước về đo lường
725/QĐ-SKHCN 27/07/2022 Quyết định Về việc điều chỉnh dự toán chi ngân sách nhà nước năm 2022
21/2022/QĐ-UBND 14/07/2022 Sửa đổi một số điều của Quy định quản lý nhà nước về chất lượng sản phẩm, hàng hoá trên địa bàn tỉnh Điện Biên ban hành kèm theo Quyết định số 35/2017/QĐ-UBND ngày 28 tháng 11 năm 2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Điện Biên
05/2022-NQ-HĐND 08/07/2022 NGHỊ QUYẾT Quy định mức chi thực hiện chương trình quốc gia hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm hàng hoá trên địa bàn tỉnh Điện Biên giai đoạn 2021 - 2030
13/2022//NQ-HĐND 08/07/2022 NGHỊ QUYẾT Sửa đổi, bổ sung Điều 3 của Quy định mức chi cho công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh Điện Biên ban hành kèm theo Nghị quyết số 25/2020/NQ-HĐND ngày 15 tháng 7 năm 2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh Điện Biên
19/2022/QĐ-UBND 27/06/2022 Quyết định Ban hành Quy chế bảo đảm an toàn thông tin mạng trong hoạt động ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số của cơ quan đơn vị tỉnh Điện Biên
Thống kê truy cập
Thống kê: 318.455
Online: 15