Số / kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu
16/2022/TT-BKHCN 15/12/2023 Thông tư Ban hành "Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về xăng, nhiên liệu điêzen và nhiên liệu sinh học"
101/TB-SKHCN 10/02/2023 Tuyển chọn tổ chức, cá nhân thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ năm 2023
93/QĐ-UBND 17/01/2023 Phê duyệt danh mục đặt hàng các nhiệm vụ khoa học và công nghệ năm 2023
31/KH-SKHCN 13/01/2023 Kế hoạch cải cách hành chính năm 2023
20/2022/TT-BKHCN 30/12/2022 Thông tư Quy định Danh mục và thời hạn định kỳ chuyển đổi vị trí công tác trong cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc lĩnh vực khoa học và công nghệ tại chính quyền địa phương
21/2022/TT-BKHCN 30/12/2022 Thông tư Sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số điều của thông tư 16/2019/TT-BKHCN ngày 10 tháng 12 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ quy định tặng Cờ thi đua , Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ và Kỷ niệm chương "Vì sự nghiệp khoa học và công nghệ"
4217/KH-UBND 29/12/2022 Kế hoạch Cải cách hành chính Nhà nước năm 2023 trên địa bàn tỉnh Điện Biên
17/2022/TT-BKHCN 16/12/2022 Thông tư Ban hành định mức kinh tế - dịch vụ xử lý yêu cầu xác nhận nhãn hiệu đăng ký quốc tế được bảo hộ tại Việt Nam
1326/QĐ-SKHCN 15/12/2022 Quyết định Về việc công bố công khai dự toán thu, chi ngân sách năm 2023 của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Điện Biên
1320/QĐ-SKHCN 14/12/2022 Quyết định Về việc giao dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2023
1252/QĐ-SKHCN 01/12/2022 Quyết định ban hành Quy chế làm việc của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Điện Biên
1236/QĐ-SKHCN 30/11/2022 Quyết định ban hành Quy chế nâng bậc lương trước thời hạn đối với công chức, viên chức thuộc Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Điện Biên
45/2022/QĐ-UBND 17/11/2022 Quyết định Ban hành Quy định phân cấp quản lý tổ chức bộ máy, biên chế, cán bộ, công chức, viên chức, người quản lý doanh nghiệp thuộc tỉnh Điện Biên
1111/QĐ-SKHCN 11/11/2022 Quyết định Về việc điều chỉnh chi tiết phân bổ dự toán chi sự nghiệp khoa học công nghệ năm 2022
3545/KH-UBND 01/11/2022 Kế hoạch triển khai thực hiện Quyết định số 977/QĐ-TTg ngày 11/8/2022 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Tăng cường năng lực tiếp cận pháp luật của người dân” trên địa bàn tỉnh Điện Biên
15/2022/TT-BKHCN 12/10/2022 Thông tư số 15/2022/TT-BKHCN ngày 14/10/2022 của Bộ Khoa học và Công nghệ Quy định quản lý Chương trình quốc gia hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm hàng hoá giai đoạn 2021-2030.
14/2022/TT-BKHCN 11/10/2022 Thông tư số 14/2022/TT-BKHCN ngày 11/10/2022 của Bộ Khoa học và Công nghệ sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư liên tịch số 24/2014/TT-TTLT-BKHCN-BNV ngày 01/10/2014 của Bộ trưởng Bộ KH&CN và Bộ trưởng Bộ Nội vụ quy định mã số và tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành KH&CN đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Thông tư số 01/2020/TT-BKHCN ngày 20/01/2020 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ
808/VPUB-KSTT 23/09/2022 V/v công khai, không công khai TTHC trong lĩnh vực tiêu chuẩn đo lường chất lượng tại Quyết định số 1745/QĐ-UBND ngày 21/9/2022 của Chủ tịch UBND tỉnh
1745/QĐ-UBND 21/09/2022 Quyết đinh Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung, thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực tiêu chuẩn đo lường chất lượng thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Điện Biên
900/QĐ-SKHCN 15/09/2022 Về việc công bố công khai quyết toán ngân sách năm 2021 của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Điện Biên (không bao gồm số liệu quyết toán vốn sự nghiệp có tính chất đầu tư và vốn đầu tư XDCB)
Thống kê truy cập
Thống kê: 335.551
Online: 15