Số / kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu
3678/UBND-NC 21/08/2023 V/v triển khai thực hiện thông tư số 04/2023/TT-BTP ngày 14/8/2023 của Bộ Tư pháp
3602/UBND-NC 17/08/2023 V/v triển khai Nghị định số 59/2023/NĐ-CP ngày 14/8/2023 của Chính phủ.
3301/UBND-KT 02/08/2023 Vv quán triệt, triển khai thực hiện Quy định số 114-QĐ/TW ngày 11/7/2023 của Bộ Chính trị về kiểm soát quyền lực và phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong công tác cán bộ
1183/QĐ-UBND 27/07/2023 Quyết định Phê duyệt quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực Hoạt động khoa học và công nghệ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Điện Biên
3156/UBND-NC 25/07/2023 V/v triển khai thực hiện Nghị quyết số 12/2023/NQ-HĐND và Nghị quyết số 13/2023/NQ-HĐND ngày 14/7/2023 của Hội đồng nhân dân tỉnh.
1151/QĐ-UBND 24/07/2023 Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành trong lĩnh vực hoạt động khoa học và công nghệ thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Điện Biên
3135/UBND-NC 24/07/2023 V/v triển khai thực hiện Nghị quyết số 107/NQ-CP ngày 18/7/2023 của Chính phủ.
872/QĐ-SKHCN 21/07/2023 Quyết định Về việc công bố công khai số liệu quyết toán ngân sách năm 2022 của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Điện Biên
837-SKHCN-TTra 14/07/2023 V/v chỉ đạo triển khai thực hiện Kế hoạch số 2864/KH-UBND ngày 07/7/2023 của UBND tỉnh về tăng cường đấu tranh phòng, chống mua bán người và triển khai các hoạt động hưởng ứng “Ngày toàn dân phòng, chống mua bán người - 30/7” trên địa bàn tỉnh Điện Biên năm 2023
1032/QĐ-UBND 30/06/2023 Quyết định Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành lĩnh vực hoạt động khoa học và công nghệ thuộc thầm quyền giải quyết của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Điện Biên
777/QĐ-SKHCN 30/06/2023 Quyết định ban hành Quy chế Văn hóa công sở và Quy tắc ứng xử của công chức, viên chức và người lao động Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Điện Biên
728/ SKHCN-TTra 23/06/2023 Triển khai phổ biến, giáo dục pháp luật quý II/2023.
665/KH-SKHCN 13/06/2023 Kế hoạch Phát động và tổ chức thực hiện phong trào thi đua “Chuyển đổi số giai đoạn 2023-2030”
2296/UBND-NC 06/06/2023 V/v ban hành Hệ dữ liệu văn bản quy phạm pháp luật phục vụ công tác theo dõi thi hành pháp luật lĩnh vực trọng tâm liên ngành năm 2023
515/KH-SKHCN 12/05/2023 Kế Hoạch Triển khai thi hành Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở
402/KH-SKHCN 20/04/2023 Triển khai đợt sinh hoạt chính trị, tư tưởng sâu rộng về nội dung tác phẩm của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng
319/KH-SKHCN 31/03/2023 Kế hoạch công tác phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2023
109/KH-SKHCN 14/02/2023 Kế hoạch phòng, chống tham nhũng, tiêu cực năm 2023
101/TB-SKHCN 10/02/2023 Tuyển chọn tổ chức, cá nhân thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ năm 2023
93/QĐ-UBND 17/01/2023 Phê duyệt danh mục đặt hàng các nhiệm vụ khoa học và công nghệ năm 2023
Thống kê truy cập
Thống kê: 407.004
Online: 11