1. Tổ chức chủ trì nhiệm vụ: Trường Cao đẳng Sư phạm tỉnh Điện Biên

2. Họ và tên chủ nhiệm nhiệm vụ và người tham gia chính

2.1. Họ và tên chủ nhiệm nhiệm vụ: TS. Nguyễn Thị Thu Dung

2.2. Người tham gia chính: ThS. Nguyễn Thị Nguyệt Nga; PGS.TS Vương Toàn; ThS. Tạ Quang Tùng; ThS. Lê Quang Vinh; ThS. Nguyễn Thị Thu Hương; ThS. Phạm Thị Thanh Hải; ThS. Nguyễn Thị Minh Châu; ThS. Phạm Thị Thu Hà; ThS. Cầm Thị Phượng.

3. Mục tiêu của nhiệm vụ:

3.1. Mục tiêu chung

Nghiên cứu trạng thái đa ngữ xã hội ở Điện Biên, góp phần vào việc phát triển kinh tế xã hội địa phương theo hướng bền vững.

3.2. Mục tiêu cụ thể

- Xác lập cơ sở lý luận khoa học cho vấn đề đa ngữ

- Nghiên cứu, mô tả và phân tích những đặc điểm của cảnh huống ngôn ngữ hiện nay ở Điện Biên.

- Khảo sát, nghiên cứu trạng thái đa ngữ xã hội và biểu hiện của đa ngữ về mặt xã hội ở Điện Biên hiện nay.

- Xây dựng bản đồ ngôn ngữ ở Điện Biên hiện nay

- Đề xuất các kiến nghị và giải pháp nhằm bảo tồn sự đa dạng ngôn ngữ của các dân tộc thiểu số tỉnh Điện Biên theo hướng phát triển bền vững (Sự phát triển nhằm đáp ứng những nhu cầu của hiện tại nhưng không làm phương hại đến những giá trị truyền thống và đáp ứng nhu cầu của thế hệ tương lai).

4. Kết quả thực hiện nhiệm vụ (tóm tắt):

- Kết quả nghiên cứu của đề tài cho thấy, ở phương diện cộng đồng, trạng thái đa ngữ Điện Biên là đa ngữ xã hội với sự tồn tại và hành chức của nhiều ngôn ngữ nhưng ở phương diện cá nhân, các cá nhân người dân tộc thiểu số ở Điện Biên phần lớn là cá nhân song ngữ dân tộc – Việt. Trong thực tế thì đa ngữ cá nhân ở Điện Biên không đơn giản chỉ là song ngữ (các cá nhân chỉ sử dụng 2 ngôn ngữ) và kết quả khảo sát cũng cho thấy có một số trường hợp người dân sử dụng được 3 ngôn ngữ khác nhau. Tuy nhiên tỉ lệ người nói được 3 ngôn ngữ ở những đối tượng trong phạm vi nghiên cứu là không nhiều.

5. Thời gian bắt đầu dự kiến và thời gian kết thúc: từ tháng 3/2017 đến tháng 3/2019

6. Kinh phí thực hiện

 

 

Sở Khoa học và Công nghệ


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình:Tin liên quan

   Bình luận


  Mã xác thực không đúng.
   Thống kê truy cập
   Thống kê: 406.371
   Online: 20