Danh mục
  Văn bản mới nhất
  Số/Ký hiệuTrích yếu Ngày BH
  3678/UBND-NCV/v triển khai thực hiện thông tư số 04/2023/TT-BTP ngày 14/8/2023 của Bộ Tư pháp21/08/2023
  3602/UBND-NCV/v triển khai Nghị định số 59/2023/NĐ-CP ngày 14/8/2023 của Chính phủ.17/08/2023
  3301/UBND-KTVv quán triệt, triển khai thực hiện Quy định số 114-QĐ/TW ngày 11/7/2023 của Bộ Chính trị về kiểm soát quyền lực và phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong công tác cán bộ02/08/2023
  1183/QĐ-UBNDQuyết định Phê duyệt quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực Hoạt động khoa học và công nghệ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Điện Biên27/07/2023
  3156/UBND-NCV/v triển khai thực hiện Nghị quyết số 12/2023/NQ-HĐND và Nghị quyết số 13/2023/NQ-HĐND ngày 14/7/2023 của Hội đồng nhân dân tỉnh.25/07/2023
  1151/QĐ-UBNDVề việc công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành trong lĩnh vực hoạt động khoa học và công nghệ thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Điện Biên24/07/2023
  3135/UBND-NC V/v triển khai thực hiện Nghị quyết số 107/NQ-CP ngày 18/7/2023 của Chính phủ. 24/07/2023
  872/QĐ-SKHCNQuyết định Về việc công bố công khai số liệu quyết toán ngân sách năm 2022 của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Điện Biên 21/07/2023
  Thống kê truy cập
  Thống kê: 406.362
  Online: 13